Blog

Blower door test

V Blower Door teste sa stanovuje vzduchová priepustnosť obvodového plášťa budovy. Označuje sa aj ako metóda diferenčného tlaku a je podrobne opísaná v norme STN EN 13829 [6]. Výsledkom merania Blower Door testu je intenzita výmeny vzduchu n50 (1/h) pri tlakovej diferencii 50 Pa.

Meranie v praxi predstavuje nielen samotné meranie, ale aj hľadanie netesných miest s ich následným utesňovaním a opätovné meranie. Meranie a utesňovanie má teda priamy vplyv na zvýšenie tesnosti, a tým aj na zlepšenie hospodárnosti budovy s účinkom na energetickú triedu. Bez merania sa nemôže zaručiť kvalita budovy z pohľadu vzduchotesnosti a potvrdiť jej energetická trieda. V európskych krajinách je protokol o meraní tesnosti – Blower Door test – obvykle súčasťou energetického certifikátu alebo pasu budovy.

Výhody vzduchotesnej stavby
Základné výhody vzduchotesnej stavby spočívajú v tom, že sa:
-znížia tepelné straty,
-zníži riziko kondenzácie,
-zvýši hlukový útlm voči okoliu,
-zníži možnosť prievanu a znečisťovania vnútorného prostredia nefiltrovaným vzduchom.

Investovať do overovania vlastnosti budovy Blower Door testom sa oplatí z dôvodu:
-preukázania kvality diela voči zákazníkovi,
-možnosti kontroly kvality vyhotovenia od subdodávateľov,
-potvrdenia splnenia stanovených projekčných požiadaviek,
-vlastnej kontroly kvality,
-právnej istoty – vymedzenie nárokov záručného plnenia,
-skúšky po ukončení vlastných prác – odlíšenie od chýb vzniknutých pri nasledujúcich prácach remesiel,
-získania informácií (aj pre laika) o skutočných vlastnostiach budovy a o kvalitatívnom vyhotovení vo vzťahu k tesnosti s možnosťou
odstránenia zistených nedostatkov; žiadnym iným meraním to nejde tak jednoducho a rýchlo.

Blog / Blower door test
Blog / Blower door test
Blog / Blower door test
Blog / Blower door test


Zoznam článkov